Informacja o ochronie danych

Administratorem danych jest Technivo J. Pierzga, A. Szyfer spółka jawna.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27.04.2016 r. zwanego RODO w celu zawarcia i wykonania umowy lub zamówienia oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy lub zamówienia przez okres jej trwania, a po zakończeniu jej trwania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. Informuję iż przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji zamówienia. Informuję, iż odpowiedź na powyższą wiadomość oraz prowadzenie dalszej korespondencji stanowi akceptację warunków przetwarzania danych i prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej.